มุมมองที่แตกต่างกันของการแพทย์กระแสหลักและทางเลือก


โดยนพ พลวิช กล้าหาญ 
Homeopath

 • โรคหรืออาการแสดง diseases or symptoms = สาเหตุของโรค - ความสามารถในการรักษาตัวเองของร่างกาย
 • การแพทย์แผนปัจจุบัน ไม่เชื่อเรื่องความสามารถในการรักษาตัวเองของร่างกาย
 • การแพทย์ทางเลือก หัวใจอยู่ที่ ความสามารถในการรักษาตัวเองของร่างกาย
 • การแพทย์แผนปัจจุบัน มองหาและจัดการกับ โรคและอาการแสดง และสาเหตุ
 • การแพทย์ทางเลือก มองหาว่าทำไม ความสามารถรักษาตัวเองของร่างกายจึงลดลง
 • การแพทย์แผนปัจจุบัน ทำงานได้ดี กับโรคที่มีสาเหตุ เช่น การติดเชื้อทุกรูปแบบ อุบัติเหตุ โรคไหนหาสาเหตุไม่เจอ จะทำงานกับอาการแสดง คือควบคุมอาการแสดง เช่น ไมเกรนลมชัก ความดัน ภูมิแพ้ autoimmune disease หรือจัดการกับตัวโรค เช่นมะเร็ง
 • การแพทย์ทางเลือก รักษาที่กลไลการรักษาตัวเองของร่างกาย โรคที่ไม่มีสาเหตุ จึงอยู่ที่ทำให้กลไลการรักษาตัวเองของร่างกายรักษาตัวเองให้ได้ แต่ก็มีการใช้การแพทย์ทางเลือกไปรักษา โรคและอาการแสดงและสาเหตุ เหมือนกันการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งก็พอทำได้แต่ไม่ถูกหลักการของการแพทย์ทางเลือก
 • การแพทย์แผนปัจจุบัน มองหาสาเหตุ จากภายนอกเป็นส่วนใหญ่ เช่นอาหาร เชื้อโรค สารเคมี ถ้าเป็นสาเหตุภายใน เช่นพันธุกรรม หรือ ความเครียด จะรักษาไม่ได้
 • การแพทย์ทางเลือก มองหาปัจจัยภายในเป็นส่วนใหญ่
 • การแพทย์แผนปัจจุบันวัดผลในเชิงปริมาณ ตัวเลข
 • การแพทย์ทางเลือก วัดผลในเชิงคุณภาพ และรายละเอียด
 • การแพทย์แผนปัจจุบัน เชื่อเรื่องมวลสารmaterial. หน่วยเล็กที่สุด คือ ฮอร์โมน ดีเอ็นเอ ยีน ต้องเป็นสิ่งที่ตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือเท่านั้น แพทย์ปัจจุบันถูกสอนให้เชื่อเฉพาะสิ่งที่ตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือเท่านั้น 
 • การแพทย์ทางเลือก เชื่อเรื่องพลังงาน ที่ไม่ใช่ มวลสาร หรือโมเลกุลใดๆ เช่น ปราณ ชี่ force เป็นหัวใจของการแพทย์ทางเลือก
 • การแพทย์แผนปัจจุบัน เน้นแยกส่วน มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะอวัยวะและโรค เน้นการตรวจเชิงลึกอย่างละเอียด
 • การแพทย์ทางเลือก ดูเป็นองค์รวม ดูคนทั้งคน มากกว่าดูเป็นส่วนๆ
 • การแพทย์ทางเลือก ศึกษาเกี่ยวกับคนและความสามารถในการรักษาตัวเองของคนนั้นๆ ดูที่ความสมดุล การเจ็บป่วยมีสาเหตุจากความสามารถในการรักษาตัวเองลดลงมักจะมาจากภาวะเสียสมดุล ทั้งสิ้น เช่น อายุรเวช มองการเจ็บป่วยมาจาก การเสียสมดุลของธาตุทั้ง 4 , การแพทย์จีนมองการเจ็บป่วยมาจากการเสียสมดุลของหยิน หยาง ร้อนเย็น อวัยวะทั้ง 5 ,โฮมิโอพาธีย์มองการเจ็บป่วยมาจากการเสียสมดุลของพลังงาน vital force 
 • การแพทย์ทางเลือกบางประเภท พูดถึง การเสียสมดุลของ ระบบประสาทอัตโนมัติ sympathetic /parasympathetic หรือ การเสียสมดุลของข้อมูสในจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก การเสียสมดุล ทำให้ความสามารถในการรักษาตัวเองลดลง โรคและอาการต่างๆแสดงออกมา

กาารเสียสมดุลแบ่งเป็น 4. ระดับ

 1. ระดับข้อมูล ในจิตสำนึกและจิตใต้สำนึก
 2. ระดับ พลังงาน ชี่ ปราณ vital force
 3. ระดับโมเลกุล เช่น อาหารฤิทธ์ร้อน เย็น ระดับ วิตามิน toxin สารเคมี การหมุนเวียนของโมเลกุล
 4. ระดับ อวัยวะและโครงสร้าง

คนไข้หนึ่งคนป่วยมีภาวะเสียสมดุลทั้ง 4 ระดับซึ่งเกี่ยวเนื่องกัน แต่การเสียสมดุลระดับพลังงานสำคัญที่สุด เมื่อเราหาภาวะเสียสมดุลเจอ ปรับสมดุลด้วยการแพทย์ทางเลือกที่ถูกต้อง ความสามารถในการรักษาตัวเองจะกลับมา โรคและอาการแสดง จะหมดไปเอง จากประสบการณ์ของผมเอง พบว่า

 • โฮมิโอพาธีย์ปรับสมดุลพลังงานและปรับไปถึงระดับข้อมูลได้ และลงไประดับอวัยวะได้ดี
 • การสะกดจิตบำบัดปรับสมดุลในระดับข้อมูลในจิตใต้สำนึก ปรับลงมาถึงระดับพลังงานได้
 • เครื่องมือ energy medicine ปรับสมดุลพลังงานที่ เกี่ยวข้องกับ การทำงานของอวัยวะได้ดี ยังตรวจวัดพลังงานที่เกี่ยวข้องภาวะสมดุลของ สสารในร่างกาย
 • การปรับจักระด้วยเรกิ ปรับสมดุลพลังงานที่มีผลต่อสมดุลของโครงสร้างและอวัยวะร่างกาย
 • การทำดีท็อกซ์อย่างถูกต้องปรับสมดุลสสารในร่างกาย มีผลไปยังสมดุลของระดับพลังงานและข้อมูลได้ด้วย

การแพทย์ทางเลือกถูกตั้งชื่อจากแพทย์กระแสหลักในปัจจุบัน ว่าเป็นทางเลือก ไม่ใช่ทางหลัก จริงๆควรเป็นการแพทย์ควรเลือก ควรเรียน ปัจจุบันคนมาหาเมื่อหมดทางเลือก สิ้นหวังจากแพทย์กระแสหลักแล้ว แต่ยังไม่เข้าใจในการแพทย์ทางเลือกอยู่ดี